rockstarvagyok

„#rockstarvagyok” - Játékszabályzat

 1. A játék szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik a myRobot Kft. (székhely: 1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.; továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott

https://www.instagram.com/marshall_fejhallgatok Instagram oldalon futó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 

 1. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 14 éven felüli, internet-felhasználó természetes

személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a

továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak

törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes

képviselője járhat el.

A Játékban a myRobot Kft. munkavállalói valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát

végző személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1.

pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen

megismerte a Játékszabályzatot, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, és

azokat feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot, az Adatkezelési tájékoztatót vagy

azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban

kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból

automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat

szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem

szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell

alkalmazni.

 

 1. A Játék időtartama, menete

A Játék időtartama: A Játék 2018. 11. 17. napján 9:00-kor kezdődik és 2018. 11. 26. napján 19:59:59-ig tart.

A Játék menete: A játékban azok vehetnek részt, akik az instagram.com/marshall_fejhallgatok Instagram oldalt bekövetik és a játék időtartama alatt Instagram oldalukra feltöltenek legalább egy olyan fotót, amelyen egy Marshall fejhallgató vagy hangfal is szerepel, továbbá a kép leírásában használják a #rockstarvagyok hashtag-et. A nyertesek 2018 November 27-én, 20:00-kor, az Instagram rendszerében, a #rockstarvagyok hashtag három legnépszerűbb posztjai. A kiválasztás pillanatában, a legnépszerűbbek sorában a 4., 5. és 6. helyen álló képek a tartalék nyertesek.

A Nyertesekkel Instagram üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot, a nyertesek

nevét a @marshall_fejhallgatok Instagram oldalon közzétesszük.

 

 1. Nyeremények, nyertesek

A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra a Játékosok között:

                            3 db Marshall Major II Bluetooth fejhallgató

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

- nem múlt el 14 éves;

- ha a Játék szervezőjének Instagram rendszerében küldött üzenetére 2 munkanapon belül nem     válaszol;

- ha nem lehet felvenni a nyertessel Instagram üzenet formájában a kapcsolatot;

- egyértelműen bizonyítható, hogy vásárolt követőkkel/kattintásokkal népszerűsítette  saját képét/képeit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

a ”#rockstarvagyok” nyereményjátékhoz

 

A myRobot Kft. (székhelye: 1107 Budapest, Mázsa tér 2-6., Cégjegyzékszám: 01 09 927662), (a továbbiakban: Adatkezelő vagy myRobot Kft.) az általa üzemeltetett marshall_fejhallgatok Instagram oldalon szervezett ”#rockstarvagyok” nyereményjátékban (továbbiakban „Nyereményjáték”) részt vevő személyek (a továbbiakban együttesen Érintett) személyes adatait kezeli.

 

Az adatok kezelésével összefüggésben a myRobot Kft. ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Nyereményjáték lebonyolítása során az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Az Érintett a játékban való részvétellel elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

 

 1. FOGALMAK

 

 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 1. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

 1. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 1. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 1. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

Az adatkezelés jogalapja a Nyereményjáték lebonyolításával összefüggésben minden alább meghatározott adatkezelésre a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

 

Az Érintett jogosult a myRobot Kft-hez intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.

 

 1. KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE

 

Adatkezelés

Kezelt adatok köre

Adatkezelés

Adatkezelés célja

Adatkezelés

 

 

időtartama

 

jogalapja

 

 

 

 

 

Nyereményjáték

Vezetéknév,

Az adatokat a

A részt vevő

Az érintett

szervezés

keresztnév, érintett

nyereményjáté

személyek számára

önkéntes

 

instagram adatlapján

k kisorsolását

nyereményjáték

hozzájárulása.

 

nyilvános adatok

követően más

biztosítása.

 

 

 

célból nem

 

 

 

 

kezeljük.

 

 

 

 

 

 

 

Nyeremény

Név, cím,

Az adózással

Az adózási

Az adózással

átadása

irányítószám

kapcsolatos

követelmények

kapcsolatos

 

település, utca,

adatokat 10

teljesítése és a

adatok

 

házszám

évig őrizzük

nyertes értesítése a

megőrzése jogi

 

emelet, ajtó,

meg.

nyereményről.

kötelezettség

 

Telefonszám

 

 

alapján valósul

 

 

 

 

meg, a nyertes

 

 

 

 

értesítése az

 

 

 

 

érintett

 

 

 

 

hozzájárulásán

 

 

 

 

alapul.

 

 

 

 

 

 

 

A résztvevő az adatai helyesbítését, törlését, kiegészítését, zárolását bármikor indoklás nélkül kérheti és élhet adathordozhatósághoz való jogával a myRobot Kft. : 1107 Budapest, Mázsa tér 2-6 címen írásbeli kérelemmel.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és Instagram profiljának nevét minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a myRobot Kft által üzemeltetett facebook.com/Marshall-Fejhallgatók és instagram.com/marshall_fejhallgatok profilokon, mely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul.

 

 

 1. ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

 

Az adatokat a myRobot Kft. munkavállalói jogosultak megismerni, akik az adatokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére a jelen Adatkezelési Tájékoztatóan meghatározottakon túl nem adják át.

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS

 

Az érintett által megadott adatok továbbítására nem kerül sor.

 

 1. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

 

6.1.    Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 

Az Érintettnek joga van arra, hogy a myRobot Kft. által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy a myRobot Kft. milyen adatot tart nyilván róla, és jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni a myRobot. részére, aki az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg. A myRobot Kft. szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.

 

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása,

 

 • adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,

 

 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

 

A myRobot Kft. a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az érintett részére. Az érintett által kért további másolatokért a myRobot Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja a myRobot Kft. az érintett rendelkezésre.

 

Az érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy az érintett a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 

6.2.   Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

 

Az érintett kérelmére a myRobot Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által megjelölt tartalommal. A myRobot Kft. minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

 

 

6.3.    Adatkezelés korlátozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén a myRobot Kft. korlátozza az adatkezelést, ha

 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a myRobot Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

 

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

 

 • A CO-OP Hungary Zrt–nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

 

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a myRobot Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

A myRobot Kft. az érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

6.4.    Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 

Az érintett kérésére a myRobot Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a myRobot Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat a myRobot Kft. jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az érintettet a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

6.5.    Adathordozhatósághoz való jog

 

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az érintett megszerezhesse, és a továbbiakban felhasználhassa a myRobot Kft. rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.

 

Az érintett a rá vonatkozó, a myRobot Kft. rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

 

 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,

 

 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható a - myRobot Kft. rendszerében.

 

A myRobot Kft. az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy a myRobot Kft. meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az érintett kérelmében megadja azon adatait, melyet a myRobot Kft. részére valamely a Honlapon vagy egyéb módon megadott a részére annak érdekében, hogy betudja azonosítani az igénylő érintettet a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az érintett e jog keretében legfeljebb azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet önkéntesen megadott a myRobot Kft. részére. Ilyen adat az irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak a myRobot Kft. rendszereiből való törlésével.

 

6.6.    Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

 

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli a myRobot Kft.

 

Az érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva tud.

 

6.7.    Kérelem teljesítésének határideje

 

A myRobot Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az 6.1-6.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével a myRobot Kft. a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a myRobot Kft. elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: myRobot Kft.

Levelezési: 1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.

Telefonszám: +36-1/468-2176

E-mailcím: info@audiocentrum.hu

 

Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha a myRobot Kft. bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) a myRobot Kft. a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása a myRobot Kft.-t terheli. Ha a myRobot Kft.-nek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Az érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

 

 1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

 

 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A myRobot Kft. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha a myRobot Kft. úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 

 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

A myRobot Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

A myRobot Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek AudioCentrum.hu honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett visszavonhatja a Nyereményjátékban való részvételi szándékát, ellenkező esetben úgy kell tekinteni, mint aki elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018.11.13. napjától érvényes.